CI/BI

본문 바로가기
만리장성

CI/BI

CORPORATE IDENTITY

이엑스마루 (EXmaru)

RGB 221/32/76

RGB 38/150/212

RGB 40/95/172

RGB 93/94/94

BRAND IDENTITY

차이나 (CHINA)

RGB 246/12/14

RGB 255/162/52

온라인
입학신청
빠른
상담신청

이엑스마루차이나 중국유학

서울시 금천구 가산디지털1로 137, 503호 (가산동, IT캐슬2차)|이엑스마루|사업자등록번호. 113-23-48482|대표. 윤영선
T. 070-4350-2977|F. 070-8250-1472|M. ambition19@exmaru.com
Copyright © www.exmaruchina.com. All rights reserved.